Zmiany w egzaminowaniu

Zmiany w egzaminowaniu

Od 2023 roku wchodzą w życie nowe zasady egzaminowania maszynistów. To ostatni rok, kiedy egzamin na licencję maszynisty oraz świadectwo maszynisty kandydaci będą zdawali w swoich ośrodkach szkolenia. To również ostatni rok, gdy egzamin na świadectwo maszynisty jest bezpłatny. Opłaty zostaną ustalone w nowelizacji Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie opłat pobieranych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Licencja Maszynisty

Szkolenia na licencję maszynisty nadal będą odbywać się w ośrodkach szkolenia ale sam egzamin będzie już organizowany w UTK i będzie miał formę elektronicznego testu jednokrotnego wyboru z pytaniami generowanymi w czasie rzeczywistym za pomocą systemu teleinformatycznego.

Świadectwo maszynisty

Szkolenie pozostaje bez zmian, dalej należy „wyjeździć” godziny u pracodawcy. Zmienia się forma egzaminu, który przede wszystkim jest teraz prowadzony i organizowany przez UTK. Jego forma podobnie jak egzamin na licencję to elektroniczny test, pytanie i odpowiedzi, wszystko generowane w czasie rzeczywistym. Nowością będzie wykorzystanie symulatorów do egzaminowania; lokomotywy elektrycznej, manewrowej oraz elektrycznego zespołu trakcyjnego.

Część praktyczna egzaminu na świadectwo maszynisty polega na prowadzeniu pojazdu kolejowego po infrastrukturze kolejowej pod nadzorem egzaminatorów.

Na egzaminie praktycznym będą obecni dwaj instruktorzy. Jednym będzie instruktor oddelegowany z naszego centrum szkolenia, a drugi z ramienia UTK.

Egzaminy będą odbywały się w Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów w Warszawie (CEMM).

Zapisy na egzaminy będą realizowane przez Internet.

Kandydaci, którzy rozpoczną kurs jeszcze w 2022 roku egzaminowani będą na dotychczasowych zasadach (zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1556): Szkolenie i egzaminowanie kandydatów na maszynistów ubiegających się o uzyskanie licencji maszynisty lub ubiegających się o uzyskanie świadectwa maszynisty, którzy w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy są w trakcie szkolenia albo egzaminu, jest prowadzone na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.)

Jeśli chodzi o możliwość kilkukrotnego podchodzenia do egzaminów nie przewiduje się zmian – po trzykrotnym niezdaniu egzaminu (zarówno na licencję, jak i na świadectwo) konieczne jest ponowne przejście szkolenia w pełnym wymiarze godzin zgodnie z programem szkolenia na licencję lub odpowiednio na świadectwo maszynisty.

Opłaty

Opłaty za egzaminy zostaną ustalone w nowelizacji Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie opłat pobieranych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Wysokość opłaty z tytułu przeprowadzania egzaminu na licencję maszynisty albo egzaminu na świadectwo maszynisty – nie może być wyższa niż równowartość 20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w pierwszym kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291, 353, 794 i 1621)